Allmänna villkor

Villkoren gäller från 2019-04-10 och tillsvidare. Tidigare villkor finns listade längre ned på sidan.

1 Parter

1.1 DinBRFSida och Kunden

Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kund, nedan kallad Kunden, och Simply BRF, org. nr, 810606-3954 nedan kallad SB, avseende tjänsten DinBRFSida.

2 Avtalstid

2.1 Beställning

Kunden anses ha beställt tjänsten DinBRFSida och godkänt dessa allmänna villkor den dag den erlagt den första betalningen för tjänsten.

2.2 Bindningstid

Kunden binder sig för att erlägga förskottsbetalning för ett kalenderår i taget. Avtalet förlängs automatiskt med ett kalenderår i taget såvida inte någon av parterna säger upp avtalet enligt nedan.

2.3 Ångerrätt

SB tillämpar Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59), vilket innebär att Kunden alltid har rätt att ångra ingånget avtal inom 14 dagar. Se vidare punkt 2.4.

2.4 Uppsägning av avtalet

Uppsägning sker via e-post från kundens kontaktadress eller via vanlig post. Om uppsägning sker via e-post, anses uppsägningen fullständig när vi bekräftat den. Om uppsägning sker skriftligt undertecknat av firmatecknare, anses uppsägningen fullständig så fort skrivelsen inkommit till oss. Vid uppsägning under pågående avtalsperiod återbetalas ingen del av den avgift som Kunden har erlagt.

SB äger rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om Kunden bryter mot detta avtal eller inte erlägger avgift för ny avtalsperiod trots påminnelser. SB återbetalar då ingen del av den avgift som Kunden har erlagt.

3 Avgift

3.1 Prislista

Avgifter utgår enligt gällande prisuppgifter på www.dinbrfsida.se, om inte annat avtalats. Alla avgifter är beräknade i SEK och inklusive lagstadgad mervärdesskatt (moms).

3.2 Betalningstid

Ny förskottsbetalning för tolv månader skall erläggas senast sista dagen på avtalets löptid för att Kunden skall ha rätt att fortsätta utnyttja tjänsten.

3.3 Fakturering

Faktura tillhandahålls kunden via e-post.

3.4 Betalningspåminnelse

Vid eventuell betalningspåminnelse debiteras påminnelseavgift enligt vid var tid gällande prislista (f.n. 50 SEK).

3.5 Dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta debiteras inte.

3.6 Avgiftsförändringar

Avgiftsändring kan endast träda i kraft i samband med ny avtalsperiod och måste meddelas kunden senast 30 dagar innan ny avtalsperiod inleds.

4 Support, underhåll och drift

4.1 Support

Kunden har rätt till fri support via e-post under avtalstiden. Supporten är avsedd för Kundens webbredaktör och gäller tjänsten DinBRFSida. Viss support kan, om SB så finner lämpligt, komma att ges via telefon. Vårt motto är att besvara alla supportärenden inom 24 timmar men SB lämnar inga garantier på hur snabbt ett svar kommer.

4.2 Ändringar av tjänsten

SB äger rätt, men har ej skyldighet, att göra ändringar i tjänsten med avsikt att förbättra DinBRFSida som produkt. Planerade åtgärder som inskränker i Kundens möjlighet att utnyttja DinBRFSida eller större förändringar av tjänsten ska meddelas Kunden senast 7 dagar i förväg. Mindre förändringar, rättning av buggar etc. utförs löpande vid behov.

4.3 Fel hos webbhotell

DinBRFSida driftas av ett webbhotell som är underleverantör till SB. SB ansvarar inte för fel hos webbhotellet. För det fall att driftavbrott på DinBRFSida varat mer än 48 timmar och avbrottet beror på det webbhotell som SB anlitar för att drifta tjänsten förbinder sig SB att upphandla en ny leverantör av driftstjänster och flytta DinBRFSida dit så snart det är praktiskt möjligt.

4.4 Fel hos kund

Om DinBRFSida påverkas till följd av fel hos Kunden eller orsaker utanför SB kontroll utgår ej ersättning och inte heller kundens skyldighet att erlägga erforderliga avgifter påverkas av detta.

4.5 Begränsning av ansvar

SB ansvarar ej för olägenhet, skada eller förlust som beror på omständigheter utanför vår kontroll. Det gäller händelser som omfattas av force majeure, men också dataintrång och liknande händelser som inträffar trots att normala drift- och skyddsåtgärder är i bruk. SB ansvarar inte för information och filer som kunden själv har förvanskat eller raderat. Eventuellt skadestånd omfattar ej indirekta skador eller ekonomisk förlust i kundens verksamhet.

5 Konto- och kunduppgifter

5.1 Kontaktadress

Kunden ska ange en gällande kontaktadress för e-post, som SB kan använda vid kommunikation med kunden. Endast dit skickas inloggningsuppgifter och annan känslig information. Om kunden vill byta kontaktadress görs det via sin hemsida. Om kunden saknar inloggningsuppgifter och vill byta kontaktadress, då kan kontaktadressen ändras skriftligt underskrivet av firmatecknare.

5.2 Personuppgifter och datalagring

SB behandlar från och med 25 maj 2018 personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgiftsbiträdesavtal mellan SB och Kunden är en integrerad del av detta avtal. Personuppgiftsbiträdesavtal med tillhörande bilagor finns här:

Fram tills dess att GDPR träder i kraft så följer vi PUL.

6 Immateriella tillgångar

6.1 Ägande av rättigheter

Alla rättigheter, såväl materiella som immateriella, till utrustning, mjukvara, manualer eller annan egendom och information som tillhandahålls av SB, är och förblir SB, eller dess licensgivares, egendom.

6.2 Kundens nyttjanderätt

Kunden erhåller genom avtalet en begränsad, icke exklusiv och icke överlåtbar eller upplåtbar rätt att använda den mjukvara som görs tillgänglig för kunden för kundens användning av beställda tjänster. Kunden äger ej rätt att duplicera eller på annat sätt kopiera SB mjukvara eller annat material som SB har upphovsrätt eller andra rättigheter till.

6.3 SB rätt till överlåtelse

SB äger rätt att överlåta sina skyldigheter och rättigheter till annan part. Innebär överlåtelsen att tjänster och/eller priser förändras till uppenbar nackdel för kunden har kunden rätt att säga upp avtalet med upphörande dagen innan överlåtelse varpå eventuell resterande avgift återbetalas.

6.4 Begränsning av kundens överlåtelse

Kunden äger inte rätt att överlåta DinBRFSida utan SB skriftliga medgivande. Den frånträdande kunden är betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit fram till dagen innan överlåtelsen och den tillträdande kunden är betalningsskyldig för förpliktelser som uppstår från och med dagen för överlåtelse. Alla debiterade kostnader skall vara till fullo betalda innan överlåtelse kan ske.

6.5 Otillåten användning

Kunden får inte använda DinBRFSida i strid med Avtalet, gällande lagstiftning eller för att främja olämplig eller oetisk verksamhet. Information som lagras inom DinBRFSida får inte innehålla:

  • Information som gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter.
  • Datavirus eller annan skadlig kod;
  • Barnpornografiskt, pornografiskt, diskriminerande, rasistiskt, förnedrande, hotfullt eller våldsamt material eller annat material som utgör olaga hot, hets mot folkgrupp, förtal eller som uppmuntrar till olagliga handlingar eller aktiviteter;

SB äger rätt att omedelbart avsluta avtalet och vidta andra rättsliga åtgärder om Kundens användning av DinBRFSida strider mot punkterna ovan eller om Kunden använder DinBRFSida på ett sätt som riskerar att skada SB.

6.6 Publicerat material

Kunden ansvarar själv för material publicerat av kunden själv. SB förhandsgranskar inte publicerat material och kan inte göras ansvarig för innehållet i publicerat material.

7 Övrigt

7.1 Förändringar i villkoren

SB har rätt att vidta ändringar av dessa villkor, med ikraftträdande 30 dagar efter publicering. Ändringar av avtalsvillkor annonseras skriftligen, via e-post, till samtliga kunder. Kund som inte godtar de nya villkoren har rätt att omedelbart säga upp avtalet enligt punkt 2.4.

 

 


 

 

Tidigare villkor:

Villkoren gäller från 2018-05-25 till 2019-04-09.

1 Parter

1.1 DinBRFSida och Kunden

Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kund, nedan kallad Kunden, och Brolund Web Solutions Handelsbolag, org. nr 969768-6088, nedan kallad BWS, avseende tjänsten DinBRFSida.

2 Avtalstid

2.1 Beställning

Kunden anses ha beställt tjänsten DinBRFSida och godkänt dessa allmänna villkor den dag den erlagt den första betalningen för tjänsten.

2.2 Bindningstid

Kunden binder sig för att erlägga förskottsbetalning för ett kalenderår i taget. Avtalet förlängs automatiskt med ett kalenderår i taget såvida inte någon av parterna säger upp avtalet enligt nedan.

2.3 Ångerrätt

BWS tillämpar Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59), vilket innebär att Kunden alltid har rätt att ångra ingånget avtal inom 14 dagar. Se vidare punkt 2.4.

2.4 Uppsägning av avtalet

Uppsägning sker via e-post från kundens kontaktadress eller via vanlig post. Om uppsägning sker via e-post, anses uppsägningen fullständig när vi bekräftat den. Om uppsägning sker skriftligt undertecknat av firmatecknare, anses uppsägningen fullständig så fort skrivelsen inkommit till oss. Vid uppsägning under pågående avtalsperiod återbetalas ingen del av den avgift som Kunden har erlagt.

BWS äger rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om Kunden bryter mot detta avtal eller inte erlägger avgift för ny avtalsperiod trots påminnelser. BWS återbetalar då ingen del av den avgift som Kunden har erlagt.

3 Avgift

3.1 Prislista

Avgifter utgår enligt gällande prisuppgifter på www.dinbrfsida.se, om inte annat avtalats. Alla avgifter är beräknade i SEK och inklusive lagstadgad mervärdesskatt (moms).

3.2 Betalningstid

Ny förskottsbetalning för tolv månader skall erläggas senast sista dagen på avtalets löptid för att Kunden skall ha rätt att fortsätta utnyttja tjänsten.

3.3 Fakturering

Faktura tillhandahålls kunden via e-post.

3.4 Betalningspåminnelse

Vid eventuell betalningspåminnelse debiteras påminnelseavgift enligt vid var tid gällande prislista (f.n. 50 SEK).

3.5 Dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta debiteras inte.

3.6 Avgiftsförändringar

Avgiftsändring kan endast träda i kraft i samband med ny avtalsperiod och måste meddelas kunden senast 30 dagar innan ny avtalsperiod inleds.

4 Support, underhåll och drift

4.1 Support

Kunden har rätt till fri support via e-post under avtalstiden. Supporten är avsedd för Kundens webbredaktör och gäller tjänsten DinBRFSida. Viss support kan, om BWS så finner lämpligt, komma att ges via telefon. Vårt motto är att besvara alla supportärenden inom 24 timmar men BWS lämnar inga garantier på hur snabbt ett svar kommer.

4.2 Ändringar av tjänsten

BWS äger rätt, men har ej skyldighet, att göra ändringar i tjänsten med avsikt att förbättra DinBRFSida som produkt. Planerade åtgärder som inskränker i Kundens möjlighet att utnyttja DinBRFSida eller större förändringar av tjänsten ska meddelas Kunden senast 7 dagar i förväg. Mindre förändringar, rättning av buggar etc. utförs löpande vid behov.

4.3 Fel hos webbhotell

DinBRFSida driftas av ett webbhotell som är underleverantör till BWS. BWS ansvarar inte för fel hos webbhotellet. För det fall att driftavbrott på DinBRFSida varat mer än 48 timmar och avbrottet beror på det webbhotell som BWS anlitar för att drifta tjänsten förbinder sig BWS att upphandla en ny leverantör av driftstjänster och flytta DinBRFSida dit så snart det är praktiskt möjligt.

4.4 Fel hos kund

Om DinBRFSida påverkas till följd av fel hos Kunden eller orsaker utanför BWS kontroll utgår ej ersättning och inte heller kundens skyldighet att erlägga erforderliga avgifter påverkas av detta.

4.5 Begränsning av ansvar

BWS ansvarar ej för olägenhet, skada eller förlust som beror på omständigheter utanför vår kontroll. Det gäller händelser som omfattas av force majeure, men också dataintrång och liknande händelser som inträffar trots att normala drift- och skyddsåtgärder är i bruk. BWS ansvarar inte för information och filer som kunden själv har förvanskat eller raderat. Eventuellt skadestånd omfattar ej indirekta skador eller ekonomisk förlust i kundens verksamhet.

5 Konto- och kunduppgifter

5.1 Kontaktadress

Kunden ska ange en gällande kontaktadress för e-post, som BWS kan använda vid kommunikation med kunden. Endast dit skickas inloggningsuppgifter och annan känslig information. Om kunden vill byta kontaktadress görs det via sin hemsida. Om kunden saknar inloggningsuppgifter och vill byta kontaktadress, då kan kontaktadressen ändras skrifligt underskrivet av firmatecknare.

5.2 Personuppgifter och datalagring

BWS behandlar från och med 25 maj 2018 personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgiftsbiträdesavtal mellan BWS och Kunden är en integrerad del av detta avtal. Personuppgiftsbiträdesavtal med tillhörande bilagor finns här:

Fram tills dess att GDPR träder i kraft så följer vi PUL.

6 Immateriella tillgångar

6.1 Ägande av rättigheter

Alla rättigheter, såväl materiella som immateriella, till utrustning, mjukvara, manualer eller annan egendom och information som tillhandahålls av BWS, är och förblir BWS, eller dess licensgivares, egendom.

6.2 Kundens nyttjanderätt

Kunden erhåller genom avtalet en begränsad, icke exklusiv och icke överlåtbar eller upplåtbar rätt att använda den mjukvara som görs tillgänglig för kunden för kundens användning av beställda tjänster. Kunden äger ej rätt att duplicera eller på annat sätt kopiera BWS mjukvara eller annat material som BWS har upphovsrätt eller andra rättigheter till.

6.3 BWS rätt till överlåtelse

BWS äger rätt att överlåta sina skyldigheter och rättigheter till annan part. Innebär överlåtelsen att tjänster och/eller priser förändras till uppenbar nackdel för kunden har kunden rätt att säga upp avtalet med upphörande dagen innan överlåtelse varpå eventuell resterande avgift återbetalas.

6.4 Begränsning av kundens överlåtelse

Kunden äger inte rätt att överlåta DinBRFSida utan BWS skriftliga medgivande. Den frånträdande kunden är betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit fram till dagen innan överlåtelsen och den tillträdande kunden är betalningsskyldig för förpliktelser som uppstår från och med dagen för överlåtelse. Alla debiterade kostnader skall vara till fullo betalda innan överlåtelse kan ske.

6.5 Otillåten användning

Kunden får inte använda DinBRFSida i strid med Avtalet, gällande lagstiftning eller för att främja olämplig eller oetisk verksamhet. Information som lagras inom DinBRFSida får inte innehålla:

  • Information som gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter.
  • Datavirus eller annan skadlig kod;
  • Barnpornografiskt, pornografiskt, diskriminerande, rasistiskt, förnedrande, hotfullt eller våldsamt material eller annat material som utgör olaga hot, hets mot folkgrupp, förtal eller som uppmuntrar till olagliga handlingar eller aktiviteter;

BWS äger rätt att omedelbart avsluta avtalet och vidta andra rättsliga åtgärder om Kundens användning av DinBRFSida strider mot punkterna ovan eller om Kunden använder DinBRFSida på ett sätt som riskerar att skada BWS.

6.6 Publicerat material

Kunden ansvarar själv för material publicerat av kunden själv. BWS förhandsgranskar inte publicerat material och kan inte göras ansvarig för innehållet i publicerat material.

7 Övrigt

7.1 Förändringar i villkoren

BWS har rätt att vidta ändringar av dessa villkor, med ikraftträdande 30 dagar efter publicering. Ändringar av avtalsvillkor annonseras skriftligen, via e-post, till samtliga kunder. Kund som inte godtar de nya villkoren har rätt att omedelbart säga upp avtalet enligt punkt 2.4.

 

 


 

 

Tidigare villkor:

Villkoren gäller från 2013-12-08 till 2018-05-24.

1 Parter

1.1 DinBRFSida och Kunden

Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kund, nedan kallad Kunden, och Brolund Web Solutions Handelsbolag, org. nr 969768-6088, nedan kallad BWS, avseende tjänsten DinBRFSida.

2 Avtalstid

2.1 Beställning

Kunden anses ha beställt tjänsten DinBRFSida och godkänt dessa allmänna villkor den dag den erlagt den första betalningen för tjänsten.

2.2 Bindningstid

Kunden binder sig för att erlägga förskottsbetalning för ett kalenderår i taget. Avtalet förlängs automatiskt med ett kalenderår i taget såvida inte någon av parterna säger upp avtalet enligt nedan.

2.3 Ångerrätt

BWS tillämpar Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59), vilket innebär att Kunden alltid har rätt att ångra ingånget avtal inom 14 dagar. Se vidare punkt 2.4.

2.4 Uppsägning av avtalet

Uppsägning sker via e-post från kundens kontaktadress eller via vanlig post. Om uppsägning sker via e-post, anses uppsägningen fullständig när vi bekräftat den. Om uppsägning sker skriftligt undertecknat av firmatecknare, anses uppsägningen fullständig så fort skrivelsen inkommit till oss. Vid uppsägning under pågående avtalsperiod återbetalas ingen del av den avgift som Kunden har erlagt.

BWS äger rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om Kunden bryter mot detta avtal eller inte erlägger avgift för ny avtalsperiod trots påminnelser. BWS återbetalar då ingen del av den avgift som Kunden har erlagt.

3 Avgift

3.1 Prislista

Avgifter utgår enligt gällande prisuppgifter på www.dinbrfsida.se, om inte annat avtalats. Alla avgifter är beräknade i SEK och inklusive lagstadgad mervärdesskatt (moms).

3.2 Betalningstid

Ny förskottsbetalning för tolv månader skall erläggas senast sista dagen på avtalets löptid för att Kunden skall ha rätt att fortsätta utnyttja tjänsten.

3.3 Fakturering

Faktura tillhandahålls kunden via e-post.

3.4 Betalningspåminnelse

Vid eventuell betalningspåminnelse debiteras påminnelseavgift enligt vid var tid gällande prislista (f.n. 50 SEK).

3.5 Dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta debiteras inte.

3.6 Avgiftsförändringar

Avgiftsändring kan endast träda i kraft i samband med ny avtalsperiod och måste meddelas kunden senast 30 dagar innan ny avtalsperiod inleds.

4 Support, underhåll och drift

4.1 Support

Kunden har rätt till fri support via e-post under avtalstiden. Supporten är avsedd för Kundens webbredaktör och gäller tjänsten DinBRFSida. Viss support kan, om BWS så finner lämpligt, komma att ges via telefon. Vårt motto är att besvara alla supportärenden inom 24 timmar men BWS lämnar inga garantier på hur snabbt ett svar kommer.

4.2 Ändringar av tjänsten

BWS äger rätt, men har ej skyldighet, att göra ändringar i tjänsten med avsikt att förbättra DinBRFSida som produkt. Planerade åtgärder som inskränker i Kundens möjlighet att utnyttja DinBRFSida eller större förändringar av tjänsten ska meddelas Kunden senast 7 dagar i förväg. Mindre förändringar, rättning av buggar etc. utförs löpande vid behov.

4.3 Fel hos webbhotell

DinBRFSida driftas av ett webbhotell som är underleverantör till BWS. BWS ansvarar inte för fel hos webbhotellet. För det fall att driftavbrott på DinBRFSida varat mer än 48 timmar och avbrottet beror på det webbhotell som BWS anlitar för att drifta tjänsten förbinder sig BWS att upphandla en ny leverantör av driftstjänster och flytta DinBRFSida dit så snart det är praktiskt möjligt.

4.4 Fel hos kund

Om DinBRFSida påverkas till följd av fel hos Kunden eller orsaker utanför BWS kontroll utgår ej ersättning och inte heller kundens skyldighet att erlägga erforderliga avgifter påverkas av detta.

4.5 Begränsning av ansvar

BWS ansvarar ej för olägenhet, skada eller förlust som beror på omständigheter utanför vår kontroll. Det gäller händelser som omfattas av force majeure, men också dataintrång och liknande händelser som inträffar trots att normala drift- och skyddsåtgärder är i bruk. BWS ansvarar inte för information och filer som kunden själv har förvanskat eller raderat. Eventuellt skadestånd omfattar ej indirekta skador eller ekonomisk förlust i kundens verksamhet.

5 Konto- och kunduppgifter

5.1 Kontaktadress

Kunden ska ange en gällande kontaktadress för e-post, som BWS kan använda vid kommunikation med kunden. Endast dit skickas inloggningsuppgifter och annan känslig information. Om kunden vill byta kontaktadress görs det via sin hemsida. Om kunden saknar inloggningsuppgifter och vill byta kontaktadress, då kan kontaktadressen ändras skrifligt underskrivet av firmatecknare.

5.2 Lagring av personuppgifter

BWS behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (PUL), i syfte att fullgöra parternas avtal. För att värna om personlig integritet lämnas personuppgifter inte ut till extern part. BWS är Personuppgiftsansvarig enligt Personuppgiftslagen (PUL).

6 Immateriella tillgångar

6.1 Ägande av rättigheter

Alla rättigheter, såväl materiella som immateriella, till utrustning, mjukvara, manualer eller annan egendom och information som tillhandahålls av BWS, är och förblir BWS, eller dess licensgivares, egendom.

6.2 Kundens nyttjanderätt

Kunden erhåller genom avtalet en begränsad, icke exklusiv och icke överlåtbar eller upplåtbar rätt att använda den mjukvara som görs tillgänglig för kunden för kundens användning av beställda tjänster. Kunden äger ej rätt att duplicera eller på annat sätt kopiera BWS mjukvara eller annat material som BWS har upphovsrätt eller andra rättigheter till.

6.3 BWS rätt till överlåtelse

BWS äger rätt att överlåta sina skyldigheter och rättigheter till annan part. Innebär överlåtelsen att tjänster och/eller priser förändras till uppenbar nackdel för kunden har kunden rätt att säga upp avtalet med upphörande dagen innan överlåtelse varpå eventuell resterande avgift återbetalas.

6.4 Begränsning av kundens överlåtelse

Kunden äger inte rätt att överlåta DinBRFSida utan BWS skriftliga medgivande. Den frånträdande kunden är betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit fram till dagen innan överlåtelsen och den tillträdande kunden är betalningsskyldig för förpliktelser som uppstår från och med dagen för överlåtelse. Alla debiterade kostnader skall vara till fullo betalda innan överlåtelse kan ske.

6.5 Otillåten användning

Kunden får inte använda DinBRFSida i strid med Avtalet, gällande lagstiftning eller för att främja olämplig eller oetisk verksamhet. Information som lagras inom DinBRFSida får inte innehålla:

  • Information som gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter.
  • Datavirus eller annan skadlig kod;
  • Barnpornografiskt, pornografiskt, diskriminerande, rasistiskt, förnedrande, hotfullt eller våldsamt material eller annat material som utgör olaga hot, hets mot folkgrupp, förtal eller som uppmuntrar till olagliga handlingar eller aktiviteter;

BWS äger rätt att omedelbart avsluta avtalet och vidta andra rättsliga åtgärder om Kundens användning av DinBRFSida strider mot punkterna ovan eller om Kunden använder DinBRFSida på ett sätt som riskerar att skada BWS.

6.6 Publicerat material

Kunden ansvarar själv för material publicerat av kunden själv. BWS förhandsgranskar inte publicerat material och kan inte göras ansvarig för innehållet i publicerat material.

7 Övrigt

7.1 Förändringar i villkoren

BWS har rätt att vidta ändringar av dessa villkor, med ikraftträdande 30 dagar efter publicering. Ändringar av avtalsvillkor annonseras skriftligen, via e-post, till samtliga kunder. Kund som inte godtar de nya villkoren har rätt att omedelbart säga upp avtalet enligt punkt 2.4.